PRIVACY BELEID CAR Waas Revalidatiecentrum vzw

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van CAR Waas Revalidatiecentrum vzw, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Luikstraat 109 met ondernemingsnummer BE 0415.472.279, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Kaat De Geest.

CAR Waas Revalidatiecentrum vzw is een centrum voor ambulante revalidatie gelegen in het centrum van Lokeren en bestaat al ruim 40 jaar.  U kan bij ons terecht voor multidisciplinair onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een problematiek op vlak van ontwikkeling, gedrag, rekenen, lezen en schrijven.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van CAR Waas Revalidatiecentrum vzw geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd CAR Waas Revalidatiecentrum vzw, meer bepaald hoe CAR Waas Revalidatiecentrum vzw gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. CAR Waas Revalidatiecentrum vzw leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

Voor de uitvoering van de diensten van CAR Waas Revalidatiecentrum vzw is zij de verwerkingsverantwoordelijke.

Om te weten welke cookies worden verwerkt door CAR Waas Revalidatiecentrum vzw, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid

2. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan CAR Waas Revalidatiecentrum vzw doorgeeft bij uw aanmelding via de website, via het contactformulier, via uw aanmelding of via telefonische contact name.

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:
a) Algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), geslacht, …
b) Specifieke persoonsgegevens zoals fysieke gegevens, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, informatie over verwanten, …
c) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, medicatieverbruik, …

2.2. Daarnaast verzamelt CAR Waas Revalidatiecentrum vzw persoonsgegevens in het kader van aanwervingen. Wanneer u ons uw CV en/of sollicitatiebrief overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

CAR Waas Revalidatiecentrum vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van CAR Waas Revalidatiecentrum vzw en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

4. Op basis van welke grondslag?

CAR Waas Revalidatiecentrum vzw baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt CAR Waas Revalidatiecentrum vzw uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst tussen CAR Waas Revalidatiecentrum vzw en uzelf.

Anderzijds vraagt CAR Waas Revalidatiecentrum vzw toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens.

In uitzonderlijke gevallen beroept CAR Waas Revalidatiecentrum vzw zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

CAR Waas Revalidatiecentrum vzw kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.

Indien CAR Waas Revalidatiecentrum vzw uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

6. Bewerkers van patiëntenbestanden en hun bevoegdheden?

Alle werknemers en medewerkers van CAR Waas Revalidatiecentrum vzw die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de betrokken gegevens strikt in acht te nemen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door CAR Waas Revalidatiecentrum vzw bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CAR Waas Revalidatiecentrum vzw en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer de bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

8. Passende technische en organisatorische maatregelen

CAR Waas Revalidatiecentrum vzw heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

CAR Waas Revalidatiecentrum vzw besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan CAR Waas Revalidatiecentrum vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. CAR Waas Revalidatiecentrum vzw slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

9. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

9.1 Recht van inzage, verbetering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan CAR Waas Revalidatiecentrum vzw. Daarnaast heeft u steeds het recht om CAR Waas Revalidatiecentrum vzw te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

9.2. Recht op verwijdering
U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

9.3. Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

9.4. Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan CAR Waas Revalidatiecentrum vzw in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

9.5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van CAR Waas Revalidatiecentrum vzw verwijderd worden.

9.6. Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door CAR Waas Revalidatiecentrum vzw te contacteren

Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.
Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

9.7. Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door CAR Waas Revalidatiecentrum vzw evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

9.8. Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.
Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 07/02/2021